Общински профили
<- към списъка с общини

Община Шумен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
9/265 място
889,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
35/265 място
11 356 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
24/265 място
147,8 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
11/265 място
273 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
8/265 място
2 011,1 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
9/265 място
30 476 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
39/265 място
1 456 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
26/265 място
3,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
33/265 място
23,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
12/265 място
27,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
9/265 място
152,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
189/265 място
1 954 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
58/265 място
23,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
113/265 място
2,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
98/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
12/265 място
79 167 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
48/265 място
63 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
67/265 място
23,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
80/265 място
-8,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
165/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
10/265 място
422 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
14/265 място
184 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
13/265 място
38 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
77/265 място
2 061 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
33/265 място
10 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
10/265 място
7 782 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
73/265 място
4,1 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
81/265 място
29,6 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
40/265 място
0,5 %