Общински профили
<- към списъка с общини

Община Шумен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
7/265 място
4 134,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
11/265 място
684,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
36/265 място
7 965 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
9/265 място
1 473,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
10/265 място
224,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
29/265 място
69,3 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
8/265 място
30 289 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
26/265 място
3,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
20/265 място
66,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
43/265 място
870
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
12/265 място
27,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
33/265 място
23,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
11/265 място
119,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
211/265 място
1 521 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
50/265 място
29 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
163/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
113/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
12/265 място
79 167 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
48/265 място
63 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
67/265 място
23,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
24/265 място
84,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
81/265 място
-10,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
54/265 място
0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
10/265 място
422 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
31/265 място
185 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
13/265 място
38 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
114/265 място
2 260 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
81/265 място
29,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
67/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
10/265 място
7 782 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
13/265 място
2 058 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
40/265 място
0,5 %