Общински профили
<- към списъка с общини

Община Омуртаг: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
166/265 място
1 161 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
103/265 място
204,8 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
74/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
223/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
83/265 място
16 144 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
187/265 място
33,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
68/265 място
48 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
76/265 място
1 311 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
92/265 място
281 ученици