Общински профили
<- към списъка с общини

Община Омуртаг: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
103/265 място
204,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
123/265 място
38,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
197/265 място
1 894 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
106/265 място
25,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
118/265 място
17,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
115/265 място
2 348 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
188/265 място
13,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
213/265 място
43,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
204/265 място
655
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
212/265 място
9,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
245/265 място
54,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
87/265 място
25,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
186/265 място
1 603 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
140/265 място
19,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
74/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
223/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
83/265 място
16 144 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
98/265 място
61,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
138/265 място
27 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
187/265 място
33,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
93/265 място
-11,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
75/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
68/265 място
48 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
74/265 място
331 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
92/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
196/265 място
3 418 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
101/265 място
28,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
143/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
76/265 място
1 311 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
92/265 място
281 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
173/265 място
1,8 %