Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ружинци: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
239/265 място
16,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
237/265 място
5,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
221/265 място
1 533 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
253/265 място
1,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
241/265 място
428 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
263/265 място
39,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
258/265 място
33,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
256/265 място
574
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
246/265 място
7,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
200/265 място
43,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
206/265 място
10,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
15/265 място
3 174 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
263/265 място
6,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
164/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
112/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
234/265 място
3 299 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
228/265 място
54,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
183/265 място
29,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
215/265 място
-20,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
261/265 място
-1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
249/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
238/265 място
3 153 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
234/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
195/265 място
3 395 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
207/265 място
20,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
182/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
223/265 място
242 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
120/265 място
169 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
254/265 място
5,1 %