Общински профили
<- към списъка с общини

Община Белослав: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
85/265 място
279,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
169/265 място
16,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
214/265 място
1 610 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
75/265 място
78,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
69/265 място
39,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
81/265 място
3,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
113/265 място
2 361 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
3/265 място
2,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
33/265 място
64,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
16/265 място
1 080
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
166/265 място
11,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
101/265 място
32,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
112/265 място
20,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
74/265 място
2 130 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
119/265 място
20,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
56/265 място
2,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
255/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
129/265 място
9 870 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
7/265 място
65,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
22/265 място
20,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
73/265 място
70,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
60/265 място
-10 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
252/265 място
-0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
131/265 място
8 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
154/265 място
1 202 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
125/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
144/265 място
2 554 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
110/265 място
27,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
180/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
120/265 място
805 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
122/265 място
166 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
109/265 място
1,1 %