Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ценово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
214/265 място
34,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
196/265 място
11,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
167/265 място
2 498 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
207/265 място
0,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
195/265 място
7,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
233/265 място
526 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
227/265 място
20,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
172/265 място
49,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
224/265 място
631
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
186/265 място
10,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
183/265 място
41,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
225/265 място
8,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
85/265 място
2 039 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
16/265 място
41,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
169/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
226/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
218/265 място
4 350 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
234/265 място
53,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
246/265 място
37,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
252/265 място
-33,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
92/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
216/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
212/265 място
2 075 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
188/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
118/265 място
2 336 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
6/265 място
45,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
237/265 място
150 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
86/265 място
0,9 %