Общински профили
<- към списъка с общини

Община Марица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
13/265 място
3 042,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
20/265 място
498,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
12/265 място
15 514 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
6/265 място
1 940,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
14/265 място
169 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
13/265 място
259,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
26/265 място
13 768 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
18/265 място
3,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
50/265 място
62,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
17/265 място
1 051
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
118/265 място
13,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
137/265 място
36,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
43/265 място
45,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
224/265 място
1 430 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
32/265 място
35 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
225/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
71/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
39/265 място
32 154 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
74/265 място
62,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
37/265 място
22 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
57/265 място
-9,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
113/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
111/265 място
13 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
228/265 място
2 434 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
45/265 място
13 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
133/265 място
2 471 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
178/265 място
22,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
228/265 място
2,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
59/265 място
1 709 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
156/265 място
112 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
156/265 място
1,5 %