Общински профили
<- към списъка с общини

Община Марица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
20/265 място
548,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
12/265 място
17 266 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
9/265 място
354,1 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
14/265 място
206 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
6/265 място
2 335,1 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
24/265 място
14 626 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
16/265 място
1 670 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
18/265 място
3,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
137/265 място
36,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
118/265 място
13,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
43/265 място
54,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
240/265 място
1 729 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
34/265 място
28,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
71/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
35/265 място
1,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
39/265 място
32 154 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
74/265 място
62,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
37/265 място
22 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
54/265 място
-6,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
189/265 място
-0,0 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
117/265 място
12 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
215/265 място
2 619 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
45/265 място
14 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
102/265 място
2 269 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
59/265 място
1 709 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
230/265 място
2,6 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
178/265 място
22,6 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
156/265 място
1,5 %