Общински профили
<- към списъка с общини

Община Мирково: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
Няма данни
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
171/265 място
3,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
Няма данни
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на безработица (2022 г.)
94/265 място
6,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
40/265 място
63,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
Няма данни
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
115/265 място
13,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
74/265 място
29,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
205/265 място
10,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
6/265 място
4 523 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
14/265 място
43,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
228/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
10/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
248/265 място
2 337 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
200/265 място
56,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
209/265 място
31,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
236/265 място
-24,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
202/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
228/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
219/265 място
2 266 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
240/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
119/265 място
2 336 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
239/265 място
16,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
245/265 място
104 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
102/265 място
1 %