Общински профили
<- към списъка с общини

Община Земен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
243/265 място
14,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
244/265 място
3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
228/265 място
1 256 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
250/265 място
2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
255/265 място
289 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
126/265 място
8,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
105/265 място
56,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
202/265 място
657
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
181/265 място
10,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
89/265 място
31,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
246/265 място
6,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
13/265 място
3 345 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
256/265 място
9,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
262/265 място
1,2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
229/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
252/265 място
2 013 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
256/265 място
49,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
255/265 място
43,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
110/265 място
60,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
263/265 място
-41,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
260/265 място
-1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
236/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
202/265 място
1 909 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
205/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
28/265 място
1 183 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
82/265 място
29,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
243/265 място
2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
260/265 място
57 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
200/265 място
39 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
44/265 място
0,5 %