Общински профили
<- към списъка с общини

Община Драгоман: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
156/265 място
91,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
177/265 място
15,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
138/265 място
3 082 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
132/265 място
12,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
157/265 място
11,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
74/265 място
6,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
178/265 място
1 044 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
31/265 място
3,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
42/265 място
63,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
52/265 място
835
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
94/265 място
15,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
71/265 място
29,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
195/265 място
11,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
50/265 място
2 456 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
120/265 място
20,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
39/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
230/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
210/265 място
4 613 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
185/265 място
57,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
222/265 място
32,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
104/265 място
62,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
158/265 място
-16,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
192/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
182/265 място
1 505 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
162/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
50/265 място
1 639 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
139/265 място
25,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
191/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
216/265 място
267 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
20/265 място
0,3 %