Общински профили
<- към списъка с общини

Община Драгоман: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
117/265 място
1 229 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
156/265 място
91,2 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
39/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
230/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
210/265 място
4 613 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
104/265 място
62,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
192/265 място
3 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
216/265 място
267 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни