Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сливен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
11/265 място
3 177,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
13/265 място
614,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
82/265 място
5 299 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
19/265 място
868 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
16/265 място
158,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
27/265 място
79,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
11/265 място
27 247 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
48/265 място
4,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
118/265 място
55,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
93/265 място
773
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
49/265 място
19,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
152/265 място
37,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
8/265 място
142,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
260/265 място
1 275 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
63/265 място
26,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
62/265 място
2,7 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
231/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
8/265 място
112 890 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
149/265 място
59,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
35/265 място
21,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
62/265 място
72,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
24/265 място
-5,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
9/265 място
424 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
55/265 място
263 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
10/265 място
46 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
139/265 място
2 521 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
121/265 място
27 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
49/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
7/265 място
11 250 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
9/265 място
2 803 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
249/265 място
4,8 %