Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сливен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
11/265 място
786 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
83/265 място
7 035 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
33/265 място
83,4 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
10/265 място
301 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
18/265 място
1 064,8 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
11/265 място
27 026 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
92/265 място
1 298 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
48/265 място
4,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
152/265 място
37,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
49/265 място
19,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
8/265 място
173,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
260/265 място
1 557 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
86/265 място
20,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
231/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
204/265 място
2,7 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
8/265 място
112 890 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
149/265 място
59,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
35/265 място
21,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
13/265 място
-2,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
206/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
9/265 място
436 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
39/265 място
255 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
11/265 място
41 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
142/265 място
2 725 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
51/265 място
8 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
7/265 място
11 250 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
43/265 място
4,3 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
121/265 място
27 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
249/265 място
4,8 %