Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бяла (Русе): икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
87/265 място
275 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
91/265 място
63,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
75/265 място
5 589 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
108/265 място
23,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
68/265 място
40,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
100/265 място
1 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
105/265 място
2 506 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
183/265 място
13,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
148/265 място
51,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
77/265 място
790
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
77/265 място
16,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
126/265 място
35,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
129/265 място
17,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
150/265 място
1 711 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
65/265 място
26,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
114/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
218/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
120/265 място
10 536 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
186/265 място
57,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
189/265 място
30 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
103/265 място
62,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
207/265 място
-19,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
107/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
46/265 място
71 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
21/265 място
144 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
71/265 място
8 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
35/265 място
1 424 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
172/265 място
22,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
136/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
134/265 място
649 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
90/265 място
283 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
98/265 място
1 %