Общински профили
<- към списъка с общини

Община Стрелча: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
211/265 място
36,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
223/265 място
7,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
205/265 място
1 774 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
190/265 място
8,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
213/265 място
680 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
91/265 място
6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
81/265 място
59 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
244/265 място
610
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
100/265 място
15,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
84/265 място
31,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
228/265 място
8,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
104/265 място
1 945 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
76/265 място
24,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
227/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
217/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
217/265 място
4 409 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
159/265 място
59,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
168/265 място
28,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
25/265 място
84,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
175/265 място
-17,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
218/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
214/265 място
2 160 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
160/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
39/265 място
1 480 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
137/265 място
25,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
43/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
227/265 място
221 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
148/265 място
124 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
18/265 място
0,3 %