Общински профили
<- към списъка с общини

Община Стрелча: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
212/265 място
11,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
205/265 място
2 681 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
206/265 място
5 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
162/265 място
5,8 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
214/265 място
685 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
244/265 място
999 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
91/265 място
6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
84/265 място
31,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
100/265 място
15,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
210/265 място
12,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
52/265 място
2 946 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
87/265 място
20,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
217/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
39/265 място
1,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
217/265 място
4 409 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
159/265 място
59,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
168/265 място
28,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
204/265 място
-15,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
230/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
211/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
195/265 място
2 118 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
157/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
21/265 място
1 453 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
227/265 място
221 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
25/265 място
4,4 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
137/265 място
25,7 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
18/265 място
0,3 %