Общински профили
<- към списъка с общини

Община Твърдица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
189/265 място
56,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
238/265 място
4,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
254/265 място
371 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
136/265 място
10,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
182/265 място
9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
150/265 място
1 458 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
212/265 място
17,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
246/265 място
37,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
125/265 място
738
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
222/265 място
8,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
256/265 място
58,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
90/265 място
25,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
109/265 място
1 911 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
229/265 място
12,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
186/265 място
2,0 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
12/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
98/265 място
13 312 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
180/265 място
58 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
11/265 място
18,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
75/265 място
69,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
1/265 място
2,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
165/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
149/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
215/265 място
2 206 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
194/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
255/265 място
6 591 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
232/265 място
17,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
73/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
63/265 място
1 626 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
170/265 място
90 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
265/265 място
10,8 %