Общински профили
<- към списъка с общини

Община Провадия: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
101/265 място
209,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
89/265 място
64,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
136/265 място
3 125 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
162/265 място
6,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
146/265 място
13 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
93/265 място
2 762 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
119/265 място
7,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
136/265 място
52,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
89/265 място
776
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
137/265 място
12,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
158/265 място
38,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
69/265 място
31,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
138/265 място
1 749 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
207/265 място
14,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
194/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
66/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
70/265 място
18 202 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
127/265 място
60,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
115/265 място
25,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
128/265 място
56,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
139/265 място
-15,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
70/265 място
44 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
95/265 място
405 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
89/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
199/265 място
3 442 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
117/265 място
27,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
168/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
71/265 място
1 410 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
42/265 място
736 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
212/265 място
2,9 %