Общински профили
<- към списъка с общини

Община Перник: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
16/265 място
620 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
76/265 място
7 452 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
16/265 място
231,6 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
15/265 място
174 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
16/265 място
1 198,1 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
16/265 място
21 007 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
71/265 място
1 354 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
20/265 място
3,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
15/265 място
20,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
24/265 място
23,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
11/265 място
145,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
232/265 място
1 767 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
33/265 място
29,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
208/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
100/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
10/265 място
84 347 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
55/265 място
62,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
61/265 място
23,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
129/265 място
-10,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
194/265 място
-0,0 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
15/265 място
324 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
37/265 място
253 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
10/265 място
42 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
69/265 място
1 981 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
88/265 място
5 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
16/265 място
6 464 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
49/265 място
4,3 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
64/265 място
30,5 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
24/265 място
0,4 %