Общински профили
<- към списъка с общини

Община Перник: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
15/265 място
2 997,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
17/265 място
546,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
59/265 място
6 293 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
16/265 място
921,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
17/265 място
150,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
17/265 място
184,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
16/265 място
20 952 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
20/265 място
3,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
22/265 място
66,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
81/265 място
786
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
24/265 място
23,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
15/265 място
20,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
12/265 място
115,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
243/265 място
1 392 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
47/265 място
30 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
110/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
208/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
10/265 място
84 347 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
55/265 място
62,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
61/265 място
23,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
27/265 място
83,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
119/265 място
-13,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
93/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
15/265 място
340 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
52/265 място
243 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
11/265 място
43 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
91/265 място
2 021 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
64/265 място
30,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
57/265 място
3,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
16/265 място
6 464 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
12/265 място
2 230 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
24/265 място
0,4 %