Общински профили
<- към списъка с общини

Община Самуил: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
171/265 място
24,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
146/265 място
4 197 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
183/265 място
8 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
112/265 място
22 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
168/265 място
1 144 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
34/265 място
1 485 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
246/265 място
25,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
257/265 място
59 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
256/265 място
6 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
175/265 място
15 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
81/265 място
2 577 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
254/265 място
7,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
13/265 място
2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
40/265 място
1,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
184/265 място
5 885 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
26/265 място
63,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
87/265 място
24,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
55/265 място
-6,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
57/265 място
1,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
227/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
244/265 място
5 862 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
236/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
234/265 място
5 800 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
166/265 място
463 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
143/265 място
3,6 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
164/265 място
23,7 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
245/265 място
4,6 %