Общински профили
<- към списъка с общини

Община Самуил: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
197/265 място
47,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
179/265 място
14,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
178/265 място
2 325 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
147/265 място
8,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
172/265 място
9,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
177/265 място
1 047 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
246/265 място
25,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
237/265 място
39,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
83/265 място
784
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
256/265 място
6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
257/265 място
59 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
166/265 място
13,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
61/265 място
2 291 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
260/265 място
8,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
229/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
13/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
184/265 място
5 885 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
26/265 място
63,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
87/265 място
24,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
115/265 място
-13,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
32/265 място
1,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
229/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
262/265 място
5 794 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
164/265 място
23,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
176/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
166/265 място
463 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
245/265 място
4,6 %