Общински профили
<- към списъка с общини

Община Аксаково: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
49/265 място
920,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
51/265 място
170,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
39/265 място
7 671 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
34/265 място
96 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
68/265 място
8,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
66/265 място
4 512 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
10/265 място
2,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
62/265 място
61,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
15/265 място
1 104
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
74/265 място
16,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
120/265 място
35,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
64/265 място
32,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
167/265 място
1 656 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
37/265 място
33,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
16/265 място
3,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
172/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
65/265 място
19 499 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
85/265 място
61,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
52/265 място
22,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
141/265 място
51,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
76/265 място
-10,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
183/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
118/265 място
11 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
193/265 място
1 752 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
152/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
258/265 място
7 405 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
183/265 място
22,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
199/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
84/265 място
1 196 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
95/265 място
276 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
60/265 място
0,7 %