Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сатовча: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
261/265 място
921 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
178/265 място
12,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
192/265 място
46,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
179/265 място
10,8 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
138/265 място
39,6 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
166/265 място
81,4 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
120/265 място
19,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
219/265 място
1 469 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
255/265 място
9,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
230/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
4/265 място
1,8 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
97/265 място
13 422 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
17/265 място
19,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
11/265 място
-3,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
219/265 място
-0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
123/265 място
10 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
44/265 място
32,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
13/265 място
4,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
72/265 място
1 401 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
63/265 място
0,7 %