Общински профили
<- към списъка с общини

Община Чепеларе: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
115/265 място
169,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
113/265 място
44,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
46/265 място
7 031 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
144/265 място
13,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
52/265 място
17,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
99/265 място
2 536 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
76/265 място
5,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
32/265 място
65 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
71/265 място
804
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
38/265 място
21 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
46/265 място
24,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
132/265 място
17 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
26/265 място
2 924 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
49/265 място
29,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
34/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
209/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
183/265 място
5 943 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
160/265 място
59,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
206/265 място
31,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
64/265 място
72,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
202/265 място
-19,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
214/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
124/265 място
10 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
114/265 място
576 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
119/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
45/265 място
1 587 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
102/265 място
28,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
104/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
203/265 място
328 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
119/265 място
177 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
13/265 място
0,3 %