Общински профили
<- към списъка с общини

Община Димитровград: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
107/265 място
1 253 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
36/265 място
1 264,4 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
111/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
64/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
28/265 място
44 632 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
54/265 място
74,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
42/265 място
90 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
28/265 място
3 758 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
84/265 място
299 ученици