Общински профили
<- към списъка с общини

Община Димитровград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
36/265 място
1 264,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
38/265 място
249 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
77/265 място
5 515 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
41/265 място
239,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
48/265 място
59,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
65/265 място
9,7 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
30/265 място
12 126 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
66/265 място
5,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
93/265 място
58,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
124/265 място
739
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
71/265 място
16,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
76/265 място
29,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
34/265 място
58 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
256/265 място
1 324 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
45/265 място
30,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
111/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
64/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
28/265 място
44 632 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
157/265 място
59,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
154/265 място
27,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
54/265 място
74,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
141/265 място
-15,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
207/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
42/265 място
90 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
100/265 място
482 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
31/265 място
21 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
99/265 място
2 150 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
45/265 място
32,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
44/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
28/265 място
3 758 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
84/265 място
299 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
83/265 място
0,8 %