Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ботевград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
31/265 място
1 687,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
29/265 място
381 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
16/265 място
12 521 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
11/265 място
1 161,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
44/265 място
62,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
10/265 място
277,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
27/265 място
13 237 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
71/265 място
5,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
67/265 място
60,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
18/265 място
1 043
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
33/265 място
21,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
50/265 място
25,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
39/265 място
49,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
183/265 място
1 607 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
81/265 място
24,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
48/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
214/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
40/265 място
31 238 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
70/265 място
62,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
42/265 място
22,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
105/265 място
62,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
25/265 място
-6,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
38/265 място
99 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
70/265 място
311 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
37/265 място
16 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
79/265 място
1 902 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
37/265 място
32,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
95/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
38/265 място
2 738 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
46/265 място
721 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
95/265 място
1 %