Общински профили
<- към списъка с общини

Община Иваново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
160/265 място
87,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
136/265 място
27,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
128/265 място
3 280 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
156/265 място
7,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
153/265 място
11,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
84/265 място
2,8 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
179/265 място
1 037 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
64/265 място
5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
85/265 място
58,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
111/265 място
751
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
128/265 място
13,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
136/265 място
36,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
182/265 място
12,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
174/265 място
1 637 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
77/265 място
24,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
120/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
123/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
160/265 място
7 651 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
247/265 място
52,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
253/265 място
39,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
253/265 място
-33,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
237/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
140/265 място
25,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
233/265 място
183 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
96/265 място
1 %