Общински профили
<- към списъка с общини

Община Върбица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
181/265 място
61,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
195/265 място
11,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
233/265 място
1 150 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
143/265 място
9,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
173/265 място
9,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
102/265 място
0,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
183/265 място
986 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
229/265 място
20,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
259/265 място
33,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
229/265 място
623
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
255/265 място
6,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
261/265 място
62,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
150/265 място
14,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
110/265 място
1 909 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
249/265 място
10,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
212/265 място
1,7 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
216/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
155/265 място
7 724 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
78/265 място
62,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
83/265 място
24,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
191/265 място
32,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
114/265 място
-12,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
41/265 място
0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
185/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
231/265 място
2 545 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
195/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
241/265 място
5 162 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
228/265 място
17,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
126/265 място
3,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
135/265 място
642 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
163/265 място
99 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
181/265 място
2 %