Общински профили
<- към списъка с общини

Община Дулово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
66/265 място
483,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
69/265 място
107,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
109/265 място
3 974 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
62/265 място
125,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
75/265 място
35,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
112/265 място
0,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
81/265 място
3 382 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
159/265 място
10,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
249/265 място
37,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
212/265 място
648
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
185/265 място
10,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
237/265 място
52 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
60/265 място
33,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
237/265 място
1 411 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
142/265 място
19,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
46/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
233/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
50/265 място
24 201 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
84/265 място
61,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
55/265 място
22,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
211/265 място
23,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
86/265 място
-11,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
63/265 място
0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
76/265 място
37 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
122/265 място
643 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
66/265 място
9 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
172/265 място
3 004 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
130/265 място
26,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
56/265 място
3,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
43/265 място
2 269 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
68/265 място
401 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
248/265 място
4,6 %