Общински профили
<- към списъка с общини

Община Дулово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
67/265 място
133,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
110/265 място
5 573 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
120/265 място
0,1 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
59/265 място
56 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
61/265 място
155 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
80/265 място
3 406 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
202/265 място
1 092 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
159/265 място
10,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
237/265 място
52 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
185/265 място
10,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
57/265 място
42,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
224/265 място
1 802 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
183/265 място
13,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
233/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
213/265 място
3 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
50/265 място
24 201 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
84/265 място
61,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
55/265 място
22,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
36/265 място
-4,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
139/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
70/265 място
44 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
97/265 място
540 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
66/265 място
8 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
155/265 място
2 986 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
112/265 място
3 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
43/265 място
2 269 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
97/265 място
3,9 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
130/265 място
26,2 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
248/265 място
4,6 %