Общински профили
<- към списъка с общини

Община Златоград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
109/265 място
187,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
103/265 място
52,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
88/265 място
5 079 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
82/265 място
60 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
160/265 място
11,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
71/265 място
7,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
83/265 място
3 209 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
153/265 място
10 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
100/265 място
57,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
143/265 място
719
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
107/265 място
14,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
111/265 място
34,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
141/265 място
15,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
166/265 място
1 664 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
228/265 място
12,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
222/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
171/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
130/265 място
9 768 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
76/265 място
62,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
144/265 място
27,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
116/265 място
59,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
147/265 място
-15,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
208/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
88/265 място
27 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
80/265 място
351 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
116/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
148/265 място
2 585 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
2/265 място
49,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
2/265 място
4,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
126/265 място
742 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
187/265 място
62 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
158/265 място
1,6 %