Общински профили
<- към списъка с общини

Община Етрополе: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
133/265 място
130,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
159/265 място
21,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
195/265 място
1 947 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
103/265 място
29,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
158/265 място
11,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
73/265 място
6,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
129/265 място
1 957 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
82/265 място
5,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
37/265 място
64,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
172/265 място
685
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
46/265 място
19,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
34/265 място
23,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
103/265 място
22,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
78/265 място
2 070 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
38/265 място
32,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
79/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
234/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
116/265 място
10 888 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
75/265 място
62,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
91/265 място
24,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
23/265 място
85,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
113/265 място
-12,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
125/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
69/265 място
44 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
51/265 място
242 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
98/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
105/265 място
2 190 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
119/265 място
27,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
94/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
100/265 място
972 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
116/265 място
194 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
29/265 място
0,4 %