Общински профили
<- към списъка с общини

Община Етрополе: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
146/265 място
1 193 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
82/265 място
5,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
37/265 място
64,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
46/265 място
19,5 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
87/265 място
3,3 млн. евро
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
159/265 място
29,3 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
133/265 място
130,2 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
103/265 място
22,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
78/265 място
2 070 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
38/265 място
32,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
79/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
234/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
116/265 място
10 888 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
91/265 място
24,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
23/265 място
85,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
69/265 място
44 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
119/265 място
27,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
94/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
100/265 място
972 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
116/265 място
194 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
29/265 място
0,4 %