Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бойница: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
253/265 място
3,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
249/265 място
2,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
152/265 място
2 768 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
Няма данни
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
259/265 място
184 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
213/265 място
17,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
184/265 място
48,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
237/265 място
614
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
242/265 място
7,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
150/265 място
37,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
260/265 място
4,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
3/265 място
5 859 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
248/265 място
10,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
134/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
125/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
264/265 място
763 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
264/265 място
40,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
265/265 място
55,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
265/265 място
-56,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
6/265 място
4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
262/265 място
9,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
256/265 място
65 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
36/265 място
0,4 %