Общински профили
<- към списъка с общини

Община Болярово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
219/265 място
32,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
209/265 място
10 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
146/265 място
2 896 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
171/265 място
9,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
226/265 място
561 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
205/265 място
16 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
199/265 място
45,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
245/265 място
609
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
210/265 място
9,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
225/265 място
49,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
214/265 място
9,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
19/265 място
3 154 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
143/265 място
19,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
206/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
252/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
237/265 място
3 118 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
232/265 място
54,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
226/265 място
33,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
194/265 място
31 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
248/265 място
-30,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
203/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
221/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
181/265 място
1 503 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
236/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
200/265 място
3 448 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
20/265 място
39,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
202/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
221/265 място
251 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
257/265 място
5,2 %