Общински профили
<- към списъка с общини

Община Лесичово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
215/265 място
34 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
206/265 място
10,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
189/265 място
2 062 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
139/265 място
10,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
247/265 място
2,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
87/265 място
2,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
229/265 място
554 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
138/265 място
9,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
239/265 място
39,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
249/265 място
601
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
235/265 място
7,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
205/265 място
44,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
222/265 място
9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
103/265 място
1 949 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
218/265 място
13 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
44/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
253/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
208/265 място
4 695 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
177/265 място
58,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
165/265 място
28,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
167/265 място
-17,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
96/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
234/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
254/265 място
4 597 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
196/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
146/265 място
2 572 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
70/265 място
30,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
220/265 място
252 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
110/265 място
1,1 %