Общински профили
<- към списъка с общини

Община Борино: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
234/265 място
21,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
234/265 място
5,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
204/265 място
1 785 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
199/265 място
1,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
237/265 място
4,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
236/265 място
485 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
234/265 място
22 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
98/265 място
57,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
257/265 място
565
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
141/265 място
12,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
191/265 място
43 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
248/265 място
6,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
42/265 място
2 603 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
258/265 място
8,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
132/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
40/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
243/265 място
2 493 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
34/265 място
63,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
172/265 място
28,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
208/265 място
-20 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
164/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
235/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
227/265 място
2 425 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
230/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
170/265 място
2 990 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
8/265 място
44,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
24/265 място
4,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
239/265 място
136 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
153/265 място
1,5 %