Общински профили
<- към списъка с общини

Община Борино: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
240/265 място
1 016 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
234/265 място
21,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
132/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
40/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
243/265 място
2 493 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
235/265 място
1 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
239/265 място
136 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни