Общински профили
<- към списъка с общини

Община Мадан: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
102/265 място
204,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
90/265 място
64,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
62/265 място
6 172 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
99/265 място
30,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
106/265 място
21,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
80/265 място
3 476 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
129/265 място
8,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
73/265 място
60 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
86/265 място
783
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
169/265 място
11,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
163/265 място
39,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
119/265 място
19,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
99/265 място
1 974 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
230/265 място
12,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
131/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
60/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
125/265 място
10 062 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
21/265 място
64,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
84/265 място
24,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
150/265 място
49,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
103/265 място
-12,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
255/265 място
-0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
78/265 място
36 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
57/265 място
271 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
100/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
96/265 място
2 091 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
39/265 място
32,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
35/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
122/265 място
792 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
125/265 място
158 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
70/265 място
0,8 %