Общински профили
<- към списъка с общини

Община Пордим: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
186/265 място
58,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
230/265 място
5,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
239/265 място
1 017 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
194/265 място
1,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
223/265 място
5,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
206/265 място
766 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
210/265 място
17,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
175/265 място
48,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
117/265 място
746
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
190/265 място
10 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
113/265 място
34,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
181/265 място
12,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
43/265 място
2 569 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
84/265 място
24 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
128/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
147/265 място
2,9 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
202/265 място
4 892 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
241/265 място
53,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
241/265 място
35,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
189/265 място
32,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
225/265 място
-21,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
50/265 място
0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
189/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
187/265 място
1 581 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
193/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
159/265 място
2 765 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
123/265 място
26,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
154/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
195/265 място
366 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
184/265 място
64 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
180/265 място
1,9 %