Общински профили
<- към списъка с общини

Община Елхово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
116/265 място
169,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
121/265 място
40 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
145/265 място
2 926 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
123/265 място
15,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
124/265 място
16,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
127/265 място
2 023 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
192/265 място
14,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
120/265 място
54,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
88/265 място
779
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
116/265 място
13,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
127/265 място
35,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
126/265 място
18,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
239/265 място
1 407 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
152/265 място
18,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
244/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
17/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
100/265 място
13 272 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
141/265 място
59,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
149/265 място
27,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
86/265 място
66 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
125/265 място
-14 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
190/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
81/265 място
32 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
94/265 място
405 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
113/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
197/265 място
3 422 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
68/265 място
30,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
71/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
91/265 място
1 065 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
62/265 място
465 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
143/265 място
1,3 %