Общински профили
<- към списъка с общини

Община Елхово: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
104/265 място
1 264 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
116/265 място
169,2 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
244/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
17/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
100/265 място
13 272 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
86/265 място
66 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
81/265 място
32 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
91/265 място
1 065 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
62/265 място
465 ученици