Общински профили
<- към списъка с общини

Община Джебел: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
98/265 място
72,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
62/265 място
8 594 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
Няма данни
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
143/265 място
1 640 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
36/265 място
1 480 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
207/265 място
16,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
235/265 място
51 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
217/265 място
8,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
171/265 място
15,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
223/265 място
1 803 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
192/265 място
13,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
185/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
207/265 място
2,8 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
147/265 място
8 375 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
82/265 място
62 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
146/265 място
27,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
71/265 място
-7,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
18/265 място
4,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
198/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
233/265 място
4 419 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
210/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
241/265 място
8 423 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
155/265 място
529 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
30/265 място
4,4 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
244/265 място
16 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
197/265 място
2,4 %