Общински профили
<- към списъка с общини

Община Джебел: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
149/265 място
104,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
Няма данни
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
135/265 място
14,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
135/265 място
1 781 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
207/265 място
16,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
238/265 място
39,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
105/265 място
755
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
217/265 място
8,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
235/265 място
51 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
151/265 място
14,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
146/265 място
1 733 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
215/265 място
13,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
57/265 място
2,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
185/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
147/265 място
8 375 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
82/265 място
62 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
146/265 място
27,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
185/265 място
34,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
50/265 място
-9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
10/265 място
2,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
204/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
250/265 място
4 249 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
219/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
262/265 място
9 724 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
244/265 място
16 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
70/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
155/265 място
529 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
146/265 място
125 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
197/265 място
2,4 %