Общински профили
<- към списъка с общини

Община Венец: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
221/265 място
31,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
200/265 място
11,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
217/265 място
1 577 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
174/265 място
3,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
163/265 място
10,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
202/265 място
785 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
256/265 място
32,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
227/265 място
40,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
120/265 място
742
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
260/265 място
5,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
260/265 място
61,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
200/265 място
11 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
126/265 място
1 805 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
223/265 място
12,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
67/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
259/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
182/265 място
6 103 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
96/265 място
61,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
129/265 място
26,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
52/265 място
-9,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
61/265 място
0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
210/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
237/265 място
3 028 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
190/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
204/265 място
3 557 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
63/265 място
30,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
110/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
188/265 място
405 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
209/265 място
2,9 %