Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ситово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
147/265 място
108,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
131/265 място
31,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
55/265 място
6 537 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
117/265 място
18,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
187/265 място
953 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
199/265 място
15,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
185/265 място
47,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
233/265 място
621
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
243/265 място
7,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
218/265 място
47 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
218/265 място
9,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
80/265 място
2 050 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
212/265 място
13,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
237/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
16/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
214/265 място
4 533 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
152/265 място
59,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
177/265 място
29 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
192/265 място
-19 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
66/265 място
30,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
196/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
219/265 място
254 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
158/265 място
108 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
251/265 място
4,9 %