Общински профили
<- към списъка с общини

Община Хайредин: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
232/265 място
22,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
227/265 място
6,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
208/265 място
1 736 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
238/265 място
4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
235/265 място
486 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
258/265 място
33,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
232/265 място
40,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
185/265 място
671
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
182/265 място
10,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
94/265 място
32,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
229/265 място
8,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
65/265 място
2 225 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
225/265 място
12,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
70/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
261/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
228/265 място
3 901 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
222/265 място
55,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
217/265 място
32,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
241/265 място
-28,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
235/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
141/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
32/265 място
1 323 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
194/265 място
21,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
158/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
228/265 място
219 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
159/265 място
105 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
46/265 място
0,5 %