Общински профили
<- към списъка с общини

Община Вълчедръм: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
122/265 място
146,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
93/265 място
62,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
38/265 място
7 770 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
140/265 място
10,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
92/265 място
25,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
190/265 място
882 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
255/265 място
30,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
247/265 място
37,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
34/265 място
899
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
240/265 място
7,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
188/265 място
42,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
154/265 място
14,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
112/265 място
1 892 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
198/265 място
14,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
123/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
122/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
159/265 място
7 698 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
195/265 място
57 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
159/265 място
28,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
181/265 място
36,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
142/265 място
-15,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
161/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
162/265 място
4 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
201/265 място
1 875 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
199/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
220/265 място
4 049 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
227/265 място
18,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
151/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
161/265 място
511 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
160/265 място
101 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
166/265 място
1,7 %