Общински профили
<- към списъка с общини

Община Вълчидол: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
106/265 място
199,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
218/265 място
8,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
242/265 място
977 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
202/265 място
1,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
100/265 място
24,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
146/265 място
1 528 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
204/265 място
16 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
196/265 място
46,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
49/265 място
847
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
218/265 място
8,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
213/265 място
46,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
134/265 място
16,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
63/265 място
2 246 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
134/265 място
20 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
45/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
263/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
163/265 място
7 608 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
207/265 място
56,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
202/265 място
30,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
193/265 място
31,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
197/265 място
-19,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
151/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
158/265 място
1 239 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
146/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
168/265 място
2 957 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
230/265 място
17,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
178/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
143/265 място
611 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
88/265 място
286 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
227/265 място
3,6 %