Общински профили
<- към списъка с общини

Община Годеч: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
179/265 място
64,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
184/265 място
14 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
154/265 място
2 737 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
220/265 място
5,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
184/265 място
978 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
108/265 място
6,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
34/265 място
64,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
27/265 място
943
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
80/265 място
16,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
51/265 място
25,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
239/265 място
7,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
202/265 място
1 550 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
30/265 място
35,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
239/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
121/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
201/265 място
4 927 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
170/265 място
58,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
216/265 място
32 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
43/265 място
79 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
187/265 място
-18,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
219/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
208/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
226/265 място
2 399 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
203/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
145/265 място
2 566 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
106/265 място
28 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
140/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
201/265 място
334 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
17/265 място
0,3 %