Общински профили
<- към списъка с общини

Община Каолиново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
151/265 място
102,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
144/265 място
25,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
191/265 място
2 001 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
151/265 място
8,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
137/265 място
14,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
163/265 място
1 195 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
262/265 място
38,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
255/265 място
34,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
227/265 място
628
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
259/265 място
5,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
259/265 място
60,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
139/265 място
16,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
206/265 място
1 537 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
129/265 място
20,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
47/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
165/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
121/265 място
10 519 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
37/265 място
63,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
46/265 място
22,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
218/265 място
11,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
49/265 място
-9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
21/265 място
1,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
167/265 място
4 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
233/265 място
2 639 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
202/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
253/265 място
6 423 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
206/265 място
20,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
213/265 място
2,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
112/265 място
879 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
211/265 място
2,9 %