Общински профили
<- към списъка с общини

Община Търговище: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
26/265 място
2 073,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
23/265 място
463,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
28/265 място
8 681 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
23/265 място
747,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
22/265 място
130,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
11/265 място
267,8 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
21/265 място
16 891 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
52/265 място
4,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
91/265 място
58,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
56/265 място
825
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
47/265 място
19,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
104/265 място
33 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
22/265 място
74,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
208/265 място
1 532 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
138/265 място
19,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
216/265 място
1,7 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
89/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
23/265 място
49 073 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
89/265 място
61,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
77/265 място
23,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
87/265 място
65,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
63/265 място
-10 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
53/265 място
0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
27/265 място
188 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
54/265 място
257 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
40/265 място
15 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
205/265 място
3 559 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
33/265 място
34 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
55/265 място
3,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
22/265 място
4 239 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
19/265 място
1 462 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
92/265 място
0,9 %