Общински профили
<- към списъка с общини

Община Братя Даскалови: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
130/265 място
134,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
132/265 място
30 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
115/265 място
3 843 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
87/265 място
50,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
130/265 място
15,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
157/265 място
1 262 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
233/265 място
21,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
236/265 място
39,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
150/265 място
710
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
237/265 място
7,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
239/265 място
52,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
197/265 място
11,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
203/265 място
1 548 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
190/265 място
15,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
108/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
31/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
168/265 място
7 266 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
239/265 място
53,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
201/265 място
30,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
129/265 място
-14,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
102/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
214/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
246/265 място
3 559 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
200/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
217/265 място
3 908 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
254/265 място
14,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
179/265 място
424 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
250/265 място
4,8 %