Общински профили
<- към списъка с общини

Община Брацигово: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
242/265 място
1 010 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
168/265 място
11,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
112/265 място
55,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
126/265 място
13,5 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
109/265 място
0,5 млн. евро
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
210/265 място
12,1 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
212/265 място
35,9 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
190/265 място
11,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
193/265 място
1 586 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
196/265 място
15,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
109/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
15/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
165/265 място
7 355 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
215/265 място
31,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
167/265 място
44,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
141/265 място
7 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
226/265 място
18,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
116/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
202/265 място
329 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
73/265 място
0,8 %