Общински профили
<- към списъка с общини

Община Брацигово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
212/265 място
35,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
215/265 място
8,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
235/265 място
1 076 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
203/265 място
1,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
209/265 място
6,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
107/265 място
0,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
197/265 място
810 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
168/265 място
11,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
112/265 място
55,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
258/265 място
565
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
126/265 място
13,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
123/265 място
35,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
190/265 място
11,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
193/265 място
1 586 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
196/265 място
15,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
109/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
15/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
165/265 място
7 355 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
205/265 място
56,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
215/265 място
31,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
167/265 място
44,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
135/265 място
-14,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
15/265 място
2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
141/265 място
7 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
143/265 място
1 045 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
93/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
33/265 място
1 378 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
226/265 място
18,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
116/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
202/265 място
329 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
73/265 място
0,8 %