Общински профили
<- към списъка с общини

Община Симитли: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
83/265 място
297,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
116/265 място
42,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
127/265 място
3 303 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
69/265 място
107,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
109/265 място
20,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
94/265 място
2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
109/265 място
2 459 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
148/265 място
9,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
132/265 място
53,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
248/265 място
604
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
152/265 място
12 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
154/265 място
38,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
98/265 място
23,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
121/265 място
1 837 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
216/265 място
13,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
38/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
27/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
101/265 място
13 200 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
15/265 място
65,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
30/265 място
21,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
154/265 място
48 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
89/265 място
-11,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
244/265 място
-0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
127/265 място
9 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
176/265 място
1 430 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
147/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
227/265 място
4 309 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
145/265 място
25,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
156/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
98/265 място
983 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
173/265 място
86 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
31/265 място
0,4 %