Общински профили
<- към списъка с общини

Община Симитли: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
119/265 място
54,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
149/265 място
4 161 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
101/265 място
1,6 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
173/265 място
9 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
69/265 място
120,9 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
103/265 място
2 587 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
209/265 място
1 081 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
148/265 място
9,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
154/265 място
38,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
152/265 място
12 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
105/265 място
26,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
151/265 място
2 100 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
190/265 място
13,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
27/265 място
2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
233/265 място
3 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
101/265 място
13 200 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
15/265 място
65,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
30/265 място
21,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
120/265 място
-10,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
223/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
125/265 място
9 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
158/265 място
1 412 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
137/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
212/265 място
4 331 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
98/265 място
983 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
152/265 място
3,5 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
145/265 място
25,1 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
31/265 място
0,4 %