Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кнежа: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
30/265 място
1 714,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
34/265 място
291,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
5/265 място
24 718 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
57/265 място
48,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
92/265 място
2 777 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
131/265 място
8,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
230/265 място
40,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
55/265 място
829
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
125/265 място
13,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
80/265 място
30,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
106/265 място
21,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
149/265 място
1 721 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
93/265 място
22,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
259/265 място
1,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
236/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
103/265 място
12 937 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
113/265 място
60,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
88/265 място
24,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
47/265 място
77,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
108/265 място
-12,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
155/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
82/265 място
32 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
92/265 място
394 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
102/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
121/265 място
2 357 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
132/265 място
26,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
193/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
116/265 място
853 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
40/265 място
758 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
191/265 място
2,2 %