Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кнежа: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
33/265 място
382,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
5/265 място
30 143 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
68/265 място
50 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
91/265 място
2 902 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
3/265 място
2 813 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
131/265 място
8,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
80/265 място
30,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
125/265 място
13,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
109/265 място
26 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
156/265 място
2 079 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
113/265 място
18,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
236/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
7/265 място
1,3 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
103/265 място
12 937 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
113/265 място
60,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
88/265 място
24,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
143/265 място
-11,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
222/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
79/265 място
34 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
70/265 място
366 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
108/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
131/265 място
2 537 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
76/265 място
6 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
116/265 място
853 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
198/265 място
3,1 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
132/265 място
26,2 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
191/265 място
2,2 %