Общински профили
<- към списъка с общини

Община Трекляно: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
255/265 място
0,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
255/265 място
173 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
Няма данни
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
263/265 място
94 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
247/265 място
992 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
189/265 място
13,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
57/265 място
27,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
161/265 място
11,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
265/265 място
2,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
5/265 място
5 687 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
265/265 място
3,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
73/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
114/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
265/265 място
434 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
260/265 място
45,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
259/265 място
46,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
264/265 място
-50,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
1/265 място
21,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2023 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2023 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2023 г.)
Няма данни
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
262/265 място
34 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
Няма данни
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
261/265 място
9,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
5/265 място
0,2 %