Общински профили
<- към списъка с общини

Община Червен бряг: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
78/265 място
361,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
71/265 място
103,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
96/265 място
4 383 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
77/265 място
35,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
20/265 място
121,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
75/265 място
3 930 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
181/265 място
12,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
135/265 място
53,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
92/265 място
773
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
114/265 място
13,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
83/265 място
30,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
54/265 място
35,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
199/265 място
1 558 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
179/265 място
16,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
99/265 място
2,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
239/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
53/265 място
22 975 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
167/265 място
58,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
143/265 място
27,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
118/265 място
58,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
107/265 място
-12,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
176/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
53/265 място
60 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
87/265 място
374 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
63/265 място
9 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
152/265 място
2 629 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
154/265 място
24,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
147/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
50/265 място
1 833 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
52/265 място
577 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
147/265 място
1,4 %