Общински профили
<- към списъка с общини

Община Завет: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
192/265 място
1 110 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
142/265 място
117,7 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
187/265 място
1,9 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
111/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
151/265 място
8 046 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
198/265 място
29,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
212/265 място
2 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
152/265 място
547 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
183/265 място
67 ученици