Общински профили
<- към списъка с общини

Община Завет: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
142/265 място
117,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
157/265 място
22 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
169/265 място
2 490 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
105/265 място
25,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
167/265 място
10 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
153/265 място
1 356 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
150/265 място
9,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
201/265 място
45,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
166/265 място
689
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
220/265 място
8,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
249/265 място
55,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
196/265 място
11,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
238/265 място
1 407 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
145/265 място
19,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
187/265 място
1,9 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
111/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
151/265 място
8 046 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
54/265 място
62,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
106/265 място
24,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
198/265 място
29,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
118/265 място
-13,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
198/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
212/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
249/265 място
3 940 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
232/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
260/265 място
8 832 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
43/265 място
32,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
29/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
152/265 място
547 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
183/265 място
67 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
219/265 място
3,2 %