Общински профили
<- към списъка с общини

Община Брусарци: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
233/265 място
21,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
239/265 място
4,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
232/265 място
1 171 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
209/265 място
0,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
213/265 място
5,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
243/265 място
414 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
243/265 място
24 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
244/265 място
38,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
231/265 място
622
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
236/265 място
7,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
130/265 място
36 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
231/265 място
8,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
76/265 място
2 086 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
245/265 място
11,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
218/265 място
1,6 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
98/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
223/265 място
4 096 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
216/265 място
55,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
223/265 място
32,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
212/265 място
21,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
235/265 място
-24,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
33/265 място
1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
211/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
207/265 място
1 974 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
231/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
223/265 място
4 102 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
136/265 място
25,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
210/265 място
2,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
215/265 място
270 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
161/265 място
1,6 %